Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var jXVsGbXEOn_141_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_141_15s'); jXVsGbXEOn_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var jXVsGbXEOn_142_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_142_15s'); jXVsGbXEOn_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var jXVsGbXEOn_143_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_143_15s'); var jXVsGbXEOn_144_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_144_15s'); jXVsGbXEOn_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var jXVsGbXEOn_145_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_145_15s'); jXVsGbXEOn_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var jXVsGbXEOn_146_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_146_15s'); var jXVsGbXEOn_147_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_147_15s'); var jXVsGbXEOn_148_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_148_15s'); var jXVsGbXEOn_149_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_149_15s'); jXVsGbXEOn_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var jXVsGbXEOn_150_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_150_15s'); jXVsGbXEOn_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var jXVsGbXEOn_152_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_152_15s'); var jXVsGbXEOn_153_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_153_15s'); jXVsGbXEOn_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var jXVsGbXEOn_154_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_154_15s'); var jXVsGbXEOn_155_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_155_15s'); var jXVsGbXEOn_159_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_159_15s'); jXVsGbXEOn_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var jXVsGbXEOn_139_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_139_15s'); var jXVsGbXEOn_200_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_200_15s'); var jXVsGbXEOn_201_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_201_15s'); var jXVsGbXEOn_202_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_202_15s'); jXVsGbXEOn_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var jXVsGbXEOn_203_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_203_15s'); var jXVsGbXEOn_204_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_204_15s'); var jXVsGbXEOn_205_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_205_15s'); var jXVsGbXEOn_206_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_206_15s'); var jXVsGbXEOn_207_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_207_15s'); var jXVsGbXEOn_214_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_214_15s'); var jXVsGbXEOn_213_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_213_15s'); var jXVsGbXEOn_215_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_215_15s'); var jXVsGbXEOn_216_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_216_15s'); var jXVsGbXEOn_217_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_217_15s'); var jXVsGbXEOn_218_15s = new Banner('jXVsGbXEOn_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn