Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var akrvtLQvOI_141_15s = new Banner('akrvtLQvOI_141_15s'); akrvtLQvOI_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var akrvtLQvOI_142_15s = new Banner('akrvtLQvOI_142_15s'); akrvtLQvOI_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var akrvtLQvOI_143_15s = new Banner('akrvtLQvOI_143_15s'); var akrvtLQvOI_144_15s = new Banner('akrvtLQvOI_144_15s'); akrvtLQvOI_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var akrvtLQvOI_145_15s = new Banner('akrvtLQvOI_145_15s'); akrvtLQvOI_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var akrvtLQvOI_146_15s = new Banner('akrvtLQvOI_146_15s'); var akrvtLQvOI_147_15s = new Banner('akrvtLQvOI_147_15s'); var akrvtLQvOI_148_15s = new Banner('akrvtLQvOI_148_15s'); var akrvtLQvOI_149_15s = new Banner('akrvtLQvOI_149_15s'); akrvtLQvOI_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var akrvtLQvOI_150_15s = new Banner('akrvtLQvOI_150_15s'); akrvtLQvOI_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var akrvtLQvOI_152_15s = new Banner('akrvtLQvOI_152_15s'); var akrvtLQvOI_153_15s = new Banner('akrvtLQvOI_153_15s'); akrvtLQvOI_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var akrvtLQvOI_154_15s = new Banner('akrvtLQvOI_154_15s'); var akrvtLQvOI_155_15s = new Banner('akrvtLQvOI_155_15s'); var akrvtLQvOI_159_15s = new Banner('akrvtLQvOI_159_15s'); akrvtLQvOI_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var akrvtLQvOI_139_15s = new Banner('akrvtLQvOI_139_15s'); var akrvtLQvOI_200_15s = new Banner('akrvtLQvOI_200_15s'); var akrvtLQvOI_201_15s = new Banner('akrvtLQvOI_201_15s'); var akrvtLQvOI_202_15s = new Banner('akrvtLQvOI_202_15s'); akrvtLQvOI_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var akrvtLQvOI_203_15s = new Banner('akrvtLQvOI_203_15s'); var akrvtLQvOI_204_15s = new Banner('akrvtLQvOI_204_15s'); var akrvtLQvOI_205_15s = new Banner('akrvtLQvOI_205_15s'); var akrvtLQvOI_206_15s = new Banner('akrvtLQvOI_206_15s'); var akrvtLQvOI_207_15s = new Banner('akrvtLQvOI_207_15s'); var akrvtLQvOI_214_15s = new Banner('akrvtLQvOI_214_15s'); var akrvtLQvOI_213_15s = new Banner('akrvtLQvOI_213_15s'); var akrvtLQvOI_215_15s = new Banner('akrvtLQvOI_215_15s'); var akrvtLQvOI_216_15s = new Banner('akrvtLQvOI_216_15s'); var akrvtLQvOI_217_15s = new Banner('akrvtLQvOI_217_15s'); var akrvtLQvOI_218_15s = new Banner('akrvtLQvOI_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn