Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var LgWrtBkQLh_141_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_141_15s'); LgWrtBkQLh_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var LgWrtBkQLh_142_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_142_15s'); LgWrtBkQLh_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var LgWrtBkQLh_143_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_143_15s'); var LgWrtBkQLh_144_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_144_15s'); LgWrtBkQLh_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var LgWrtBkQLh_145_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_145_15s'); LgWrtBkQLh_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var LgWrtBkQLh_146_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_146_15s'); var LgWrtBkQLh_147_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_147_15s'); var LgWrtBkQLh_148_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_148_15s'); var LgWrtBkQLh_149_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_149_15s'); LgWrtBkQLh_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var LgWrtBkQLh_150_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_150_15s'); LgWrtBkQLh_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var LgWrtBkQLh_152_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_152_15s'); var LgWrtBkQLh_153_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_153_15s'); LgWrtBkQLh_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var LgWrtBkQLh_154_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_154_15s'); var LgWrtBkQLh_155_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_155_15s'); var LgWrtBkQLh_159_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_159_15s'); LgWrtBkQLh_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var LgWrtBkQLh_139_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_139_15s'); var LgWrtBkQLh_200_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_200_15s'); var LgWrtBkQLh_201_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_201_15s'); var LgWrtBkQLh_202_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_202_15s'); LgWrtBkQLh_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var LgWrtBkQLh_203_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_203_15s'); var LgWrtBkQLh_204_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_204_15s'); var LgWrtBkQLh_205_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_205_15s'); var LgWrtBkQLh_206_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_206_15s'); var LgWrtBkQLh_207_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_207_15s'); var LgWrtBkQLh_214_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_214_15s'); var LgWrtBkQLh_213_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_213_15s'); var LgWrtBkQLh_215_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_215_15s'); var LgWrtBkQLh_216_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_216_15s'); var LgWrtBkQLh_217_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_217_15s'); var LgWrtBkQLh_218_15s = new Banner('LgWrtBkQLh_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn