Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var XQNkFthOIz_141_15s = new Banner('XQNkFthOIz_141_15s'); XQNkFthOIz_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var XQNkFthOIz_142_15s = new Banner('XQNkFthOIz_142_15s'); XQNkFthOIz_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var XQNkFthOIz_143_15s = new Banner('XQNkFthOIz_143_15s'); var XQNkFthOIz_144_15s = new Banner('XQNkFthOIz_144_15s'); XQNkFthOIz_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var XQNkFthOIz_145_15s = new Banner('XQNkFthOIz_145_15s'); XQNkFthOIz_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var XQNkFthOIz_146_15s = new Banner('XQNkFthOIz_146_15s'); var XQNkFthOIz_147_15s = new Banner('XQNkFthOIz_147_15s'); var XQNkFthOIz_148_15s = new Banner('XQNkFthOIz_148_15s'); var XQNkFthOIz_149_15s = new Banner('XQNkFthOIz_149_15s'); XQNkFthOIz_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var XQNkFthOIz_150_15s = new Banner('XQNkFthOIz_150_15s'); XQNkFthOIz_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var XQNkFthOIz_152_15s = new Banner('XQNkFthOIz_152_15s'); var XQNkFthOIz_153_15s = new Banner('XQNkFthOIz_153_15s'); XQNkFthOIz_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var XQNkFthOIz_154_15s = new Banner('XQNkFthOIz_154_15s'); var XQNkFthOIz_155_15s = new Banner('XQNkFthOIz_155_15s'); var XQNkFthOIz_159_15s = new Banner('XQNkFthOIz_159_15s'); XQNkFthOIz_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var XQNkFthOIz_139_15s = new Banner('XQNkFthOIz_139_15s'); var XQNkFthOIz_200_15s = new Banner('XQNkFthOIz_200_15s'); var XQNkFthOIz_201_15s = new Banner('XQNkFthOIz_201_15s'); var XQNkFthOIz_202_15s = new Banner('XQNkFthOIz_202_15s'); XQNkFthOIz_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var XQNkFthOIz_203_15s = new Banner('XQNkFthOIz_203_15s'); var XQNkFthOIz_204_15s = new Banner('XQNkFthOIz_204_15s'); var XQNkFthOIz_205_15s = new Banner('XQNkFthOIz_205_15s'); var XQNkFthOIz_206_15s = new Banner('XQNkFthOIz_206_15s'); var XQNkFthOIz_207_15s = new Banner('XQNkFthOIz_207_15s'); var XQNkFthOIz_214_15s = new Banner('XQNkFthOIz_214_15s'); var XQNkFthOIz_213_15s = new Banner('XQNkFthOIz_213_15s'); var XQNkFthOIz_215_15s = new Banner('XQNkFthOIz_215_15s'); var XQNkFthOIz_216_15s = new Banner('XQNkFthOIz_216_15s'); var XQNkFthOIz_217_15s = new Banner('XQNkFthOIz_217_15s'); var XQNkFthOIz_218_15s = new Banner('XQNkFthOIz_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn