Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var GqJnDxPQbU_141_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_141_15s'); GqJnDxPQbU_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var GqJnDxPQbU_142_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_142_15s'); GqJnDxPQbU_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var GqJnDxPQbU_143_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_143_15s'); var GqJnDxPQbU_144_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_144_15s'); GqJnDxPQbU_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var GqJnDxPQbU_145_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_145_15s'); GqJnDxPQbU_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var GqJnDxPQbU_146_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_146_15s'); var GqJnDxPQbU_147_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_147_15s'); var GqJnDxPQbU_148_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_148_15s'); var GqJnDxPQbU_149_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_149_15s'); GqJnDxPQbU_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var GqJnDxPQbU_150_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_150_15s'); GqJnDxPQbU_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var GqJnDxPQbU_152_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_152_15s'); var GqJnDxPQbU_153_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_153_15s'); GqJnDxPQbU_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var GqJnDxPQbU_154_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_154_15s'); var GqJnDxPQbU_155_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_155_15s'); var GqJnDxPQbU_159_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_159_15s'); GqJnDxPQbU_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var GqJnDxPQbU_139_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_139_15s'); var GqJnDxPQbU_200_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_200_15s'); var GqJnDxPQbU_201_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_201_15s'); var GqJnDxPQbU_202_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_202_15s'); GqJnDxPQbU_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var GqJnDxPQbU_203_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_203_15s'); var GqJnDxPQbU_204_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_204_15s'); var GqJnDxPQbU_205_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_205_15s'); var GqJnDxPQbU_206_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_206_15s'); var GqJnDxPQbU_207_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_207_15s'); var GqJnDxPQbU_214_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_214_15s'); var GqJnDxPQbU_213_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_213_15s'); var GqJnDxPQbU_215_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_215_15s'); var GqJnDxPQbU_216_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_216_15s'); var GqJnDxPQbU_217_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_217_15s'); var GqJnDxPQbU_218_15s = new Banner('GqJnDxPQbU_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn