Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var MmAAVWBzkp_141_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_141_15s'); MmAAVWBzkp_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var MmAAVWBzkp_142_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_142_15s'); MmAAVWBzkp_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var MmAAVWBzkp_143_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_143_15s'); var MmAAVWBzkp_144_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_144_15s'); MmAAVWBzkp_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var MmAAVWBzkp_145_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_145_15s'); MmAAVWBzkp_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var MmAAVWBzkp_146_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_146_15s'); var MmAAVWBzkp_147_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_147_15s'); var MmAAVWBzkp_148_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_148_15s'); var MmAAVWBzkp_149_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_149_15s'); MmAAVWBzkp_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var MmAAVWBzkp_150_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_150_15s'); MmAAVWBzkp_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var MmAAVWBzkp_152_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_152_15s'); var MmAAVWBzkp_153_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_153_15s'); MmAAVWBzkp_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var MmAAVWBzkp_154_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_154_15s'); var MmAAVWBzkp_155_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_155_15s'); var MmAAVWBzkp_159_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_159_15s'); MmAAVWBzkp_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var MmAAVWBzkp_139_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_139_15s'); var MmAAVWBzkp_200_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_200_15s'); var MmAAVWBzkp_201_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_201_15s'); var MmAAVWBzkp_202_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_202_15s'); MmAAVWBzkp_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var MmAAVWBzkp_203_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_203_15s'); var MmAAVWBzkp_204_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_204_15s'); var MmAAVWBzkp_205_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_205_15s'); var MmAAVWBzkp_206_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_206_15s'); var MmAAVWBzkp_207_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_207_15s'); var MmAAVWBzkp_214_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_214_15s'); var MmAAVWBzkp_213_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_213_15s'); var MmAAVWBzkp_215_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_215_15s'); var MmAAVWBzkp_216_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_216_15s'); var MmAAVWBzkp_217_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_217_15s'); var MmAAVWBzkp_218_15s = new Banner('MmAAVWBzkp_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn