Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var cbOtUwXLXv_141_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_141_15s'); cbOtUwXLXv_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var cbOtUwXLXv_142_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_142_15s'); cbOtUwXLXv_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var cbOtUwXLXv_143_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_143_15s'); var cbOtUwXLXv_144_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_144_15s'); cbOtUwXLXv_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var cbOtUwXLXv_145_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_145_15s'); cbOtUwXLXv_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var cbOtUwXLXv_146_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_146_15s'); var cbOtUwXLXv_147_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_147_15s'); var cbOtUwXLXv_148_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_148_15s'); var cbOtUwXLXv_149_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_149_15s'); cbOtUwXLXv_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var cbOtUwXLXv_150_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_150_15s'); cbOtUwXLXv_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var cbOtUwXLXv_152_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_152_15s'); var cbOtUwXLXv_153_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_153_15s'); cbOtUwXLXv_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var cbOtUwXLXv_154_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_154_15s'); var cbOtUwXLXv_155_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_155_15s'); var cbOtUwXLXv_159_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_159_15s'); cbOtUwXLXv_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var cbOtUwXLXv_139_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_139_15s'); var cbOtUwXLXv_200_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_200_15s'); var cbOtUwXLXv_201_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_201_15s'); var cbOtUwXLXv_202_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_202_15s'); cbOtUwXLXv_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var cbOtUwXLXv_203_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_203_15s'); var cbOtUwXLXv_204_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_204_15s'); var cbOtUwXLXv_205_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_205_15s'); var cbOtUwXLXv_206_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_206_15s'); var cbOtUwXLXv_207_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_207_15s'); var cbOtUwXLXv_214_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_214_15s'); var cbOtUwXLXv_213_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_213_15s'); var cbOtUwXLXv_215_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_215_15s'); var cbOtUwXLXv_216_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_216_15s'); var cbOtUwXLXv_217_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_217_15s'); var cbOtUwXLXv_218_15s = new Banner('cbOtUwXLXv_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn