Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var EyVrTdclDk_141_15s = new Banner('EyVrTdclDk_141_15s'); EyVrTdclDk_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var EyVrTdclDk_142_15s = new Banner('EyVrTdclDk_142_15s'); EyVrTdclDk_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var EyVrTdclDk_143_15s = new Banner('EyVrTdclDk_143_15s'); var EyVrTdclDk_144_15s = new Banner('EyVrTdclDk_144_15s'); EyVrTdclDk_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var EyVrTdclDk_145_15s = new Banner('EyVrTdclDk_145_15s'); EyVrTdclDk_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var EyVrTdclDk_146_15s = new Banner('EyVrTdclDk_146_15s'); var EyVrTdclDk_147_15s = new Banner('EyVrTdclDk_147_15s'); var EyVrTdclDk_148_15s = new Banner('EyVrTdclDk_148_15s'); var EyVrTdclDk_149_15s = new Banner('EyVrTdclDk_149_15s'); EyVrTdclDk_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var EyVrTdclDk_150_15s = new Banner('EyVrTdclDk_150_15s'); EyVrTdclDk_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var EyVrTdclDk_152_15s = new Banner('EyVrTdclDk_152_15s'); var EyVrTdclDk_153_15s = new Banner('EyVrTdclDk_153_15s'); EyVrTdclDk_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var EyVrTdclDk_154_15s = new Banner('EyVrTdclDk_154_15s'); var EyVrTdclDk_155_15s = new Banner('EyVrTdclDk_155_15s'); var EyVrTdclDk_159_15s = new Banner('EyVrTdclDk_159_15s'); EyVrTdclDk_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var EyVrTdclDk_139_15s = new Banner('EyVrTdclDk_139_15s'); var EyVrTdclDk_200_15s = new Banner('EyVrTdclDk_200_15s'); var EyVrTdclDk_201_15s = new Banner('EyVrTdclDk_201_15s'); var EyVrTdclDk_202_15s = new Banner('EyVrTdclDk_202_15s'); EyVrTdclDk_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var EyVrTdclDk_203_15s = new Banner('EyVrTdclDk_203_15s'); var EyVrTdclDk_204_15s = new Banner('EyVrTdclDk_204_15s'); var EyVrTdclDk_205_15s = new Banner('EyVrTdclDk_205_15s'); var EyVrTdclDk_206_15s = new Banner('EyVrTdclDk_206_15s'); var EyVrTdclDk_207_15s = new Banner('EyVrTdclDk_207_15s'); var EyVrTdclDk_214_15s = new Banner('EyVrTdclDk_214_15s'); var EyVrTdclDk_213_15s = new Banner('EyVrTdclDk_213_15s'); var EyVrTdclDk_215_15s = new Banner('EyVrTdclDk_215_15s'); var EyVrTdclDk_216_15s = new Banner('EyVrTdclDk_216_15s'); var EyVrTdclDk_217_15s = new Banner('EyVrTdclDk_217_15s'); var EyVrTdclDk_218_15s = new Banner('EyVrTdclDk_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn