Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var ggjmGEcOiP_141_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_141_15s'); ggjmGEcOiP_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var ggjmGEcOiP_142_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_142_15s'); ggjmGEcOiP_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var ggjmGEcOiP_143_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_143_15s'); var ggjmGEcOiP_144_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_144_15s'); ggjmGEcOiP_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var ggjmGEcOiP_145_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_145_15s'); ggjmGEcOiP_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var ggjmGEcOiP_146_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_146_15s'); var ggjmGEcOiP_147_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_147_15s'); var ggjmGEcOiP_148_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_148_15s'); var ggjmGEcOiP_149_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_149_15s'); ggjmGEcOiP_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var ggjmGEcOiP_150_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_150_15s'); ggjmGEcOiP_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var ggjmGEcOiP_152_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_152_15s'); var ggjmGEcOiP_153_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_153_15s'); ggjmGEcOiP_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var ggjmGEcOiP_154_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_154_15s'); var ggjmGEcOiP_155_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_155_15s'); var ggjmGEcOiP_159_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_159_15s'); ggjmGEcOiP_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var ggjmGEcOiP_139_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_139_15s'); var ggjmGEcOiP_200_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_200_15s'); var ggjmGEcOiP_201_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_201_15s'); var ggjmGEcOiP_202_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_202_15s'); ggjmGEcOiP_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var ggjmGEcOiP_203_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_203_15s'); var ggjmGEcOiP_204_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_204_15s'); var ggjmGEcOiP_205_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_205_15s'); var ggjmGEcOiP_206_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_206_15s'); var ggjmGEcOiP_207_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_207_15s'); var ggjmGEcOiP_214_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_214_15s'); var ggjmGEcOiP_213_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_213_15s'); var ggjmGEcOiP_215_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_215_15s'); var ggjmGEcOiP_216_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_216_15s'); var ggjmGEcOiP_217_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_217_15s'); var ggjmGEcOiP_218_15s = new Banner('ggjmGEcOiP_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn