Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet sẽ thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Bình Thuận


", 20, 600, 300, "", ''); var YkCjgZsjgL_141_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_141_15s'); YkCjgZsjgL_141_15s.add( "SCRIPT", "

", 20, 250, 300, "", ''); var YkCjgZsjgL_142_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_142_15s'); YkCjgZsjgL_142_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 600, 300, "", ''); var YkCjgZsjgL_143_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_143_15s'); var YkCjgZsjgL_144_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_144_15s'); YkCjgZsjgL_144_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 300, 1100, "", ''); var YkCjgZsjgL_145_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_145_15s'); YkCjgZsjgL_145_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 280, 336, "", ''); var YkCjgZsjgL_146_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_146_15s'); var YkCjgZsjgL_147_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_147_15s'); var YkCjgZsjgL_148_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_148_15s'); var YkCjgZsjgL_149_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_149_15s'); YkCjgZsjgL_149_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var YkCjgZsjgL_150_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_150_15s'); YkCjgZsjgL_150_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 1040, 444, "", ''); var YkCjgZsjgL_152_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_152_15s'); var YkCjgZsjgL_153_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_153_15s'); YkCjgZsjgL_153_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 120, 740, "", ''); var YkCjgZsjgL_154_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_154_15s'); var YkCjgZsjgL_155_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_155_15s'); var YkCjgZsjgL_159_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_159_15s'); YkCjgZsjgL_159_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 370, 660, "", ''); var YkCjgZsjgL_139_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_139_15s'); var YkCjgZsjgL_200_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_200_15s'); var YkCjgZsjgL_201_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_201_15s'); var YkCjgZsjgL_202_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_202_15s'); YkCjgZsjgL_202_15s.add( "SCRIPT", "
", 20, 90, 696, "", ''); var YkCjgZsjgL_203_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_203_15s'); var YkCjgZsjgL_204_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_204_15s'); var YkCjgZsjgL_205_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_205_15s'); var YkCjgZsjgL_206_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_206_15s'); var YkCjgZsjgL_207_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_207_15s'); var YkCjgZsjgL_214_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_214_15s'); var YkCjgZsjgL_213_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_213_15s'); var YkCjgZsjgL_215_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_215_15s'); var YkCjgZsjgL_216_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_216_15s'); var YkCjgZsjgL_217_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_217_15s'); var YkCjgZsjgL_218_15s = new Banner('YkCjgZsjgL_218_15s'); //]]]]> ]]>';

Chia sẽ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn